vrh "V3" litter
  (*16.6.2018)

3 psi a 2 feny
 
feny: V-Bonnie, Victory
psi: Vigo, Vingo, Verdi


RAYA Provocativo                                                YIMMY Provocativo

                       


Valid XHTML | Images | website template by ARaynorDesign